O prawie 50 % zwiększył się nakład finansowy dla województwa zachodniopomorskiego w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020. Co to oznacza dla nas, mieszkańców?

Zwieńczeniem długich negocjacji z Komisją Europejską związanych z planem inwestycyjnym było dzisiejsze podpisanie umów z instytucjami pośredniczącymi w wydatkowaniu funduszy – Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Biała księga – nowe szanse 

Uroczystość inauguracji RPO 2014-2020 otworzył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W swoim wystąpieniu zaznaczał jak ważny jest rozwój naszej małej ojczyzny - W tym momencie otwieramy białą księgę z nowymi szansami. Podkreślił również rolę konkurencyjnej gospodarki, do której nasz region będzie dążył w nowej perspektywie.

Po dobrych wiadomościach, przychodzi wyzwanie - Wolfgang Munch

Podczas gali wygłaszał przemówienie również przedstawiciel Komisji Europejskiej Wolfgang Munch, który cieszył się z tego, jak nasz region idzie do przodu. Jak podkreślił w swoim przemówieniu, kwota którą województwo zachodniopomorskie otrzymało jest bardzo korzystna dla nas... Jednak, ciąży na nas wielka odpowiedzialność.

Według Muncha - Po dobrych wiadomościach, przychodzi wyzwanie.

Trzeba pamiętać, że Unia Europejska będzie bacznie przyglądać się temu, jak owe środki zostaną rozdysponowane w regionie. Jeśli środki strukturalne będą źle wydawane, będzie to oznaczało koniec europejskich środków strukturalnych w ogóle. Dlatego transformacja naszego regionu jest szczególnie ważna dla Komisji Europejskiej. Nasze województwo ma stać się wzorem dla innych obszarów, w którym gospodarka jest innowacyjna i konkurencyjna. W przyszłości może okazać się to środkiem na uzdrowienie gospodarki UE.

Co zmieni się w nowej perspektywie?

Na początku warto zaznaczyć, że w okresie 2014-2020 zwiększona została rola regionów w ogólnym dystrybuowaniu środków unijnych. Z 85,5 miliardów euro aż 31 będzie zarządzanych przez regiony. W Zachodniopomorskiem do rozdysponowania jest 6,7 miliardów złotych. Z tej kwoty znaczna część zostanie przeznaczona na przedsiębiorczość: 930 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw, 109 mln zł na dofinansowanie otoczenia biznesu. W przyszłości ma to wykreować nowe miejsca pracy. Na styku nauki i biznesu znajduje się innowacja, na którą przeznaczono kwotę 280 mln zł. Jak powiedział marszałek – Innowacje stanowią największe wyzwanie tej perspektywy.

Dofinansowane zostaną badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacyjny. Możemy również liczyć na znaczą poprawę transportu w regionie. Ponad 17% środków RPO zostanie przeznaczonych na rozwój infrastruktury transportowej, 292 mln zł na ochronę środowiska, a 870 mln zł na gospodarkę niskoemisyjną. Przedsięwzięcia z zakresu kultury i rewitalizacji mogą liczyć na 422 mln zł. 19 727 osób bezrobotnych zostanie objętych wsparciem w Programie Regionalnym. Ponad 525 mln zł zostanie przeznaczonych na walkę z wykluczeniem społecznym, a 360 mln na podniesienie kształcenia. 420 mln zł zostanie przeznaczonych na rozwój infrastruktury publicznej.

Podczas gali marszałek podkreślał, że w RPO 2014-220 duży nacisk zostanie położony na najsilniejsze cechy gospodarcze naszego regionu. Miejmy nadzieję, że w 2020 będą one widoczne nie tylko w Polsce, ale też w Europie.