Projekt miejscowego planu zagospodarowania Łasztowni zyskał ostateczny kształt. W czasie prac zmieniono zapis, który budził największe kontrowersje. Przy fabryce czekolady „Gryf” nie będzie mógł w przyszłości powstać duży obiekt handlowy. Docelowo będzie tam śródmiejska zabudowa.

Początkowo na działce o powierzchni 2,87 ha zezwolono właśnie na wielofunkcyjną zabudowę śródmiejską mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową, ale także dopuszczono budowę obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 z usługami kultury, rozrywki, sportu i rekreacji. Możliwość budowy w tym miejscu galerii handlowej spotkała się z powszechną krytyką i dlatego ten zapis wykreślono.

Nowy plan na Łasztownię obejmuje ponad 174 ha. Pokazuje m.in. jak historyczna kompozycja spichlerzy ma zainspirować współczesną zabudową waterfrontu przy bulwarach, gdzie pojawi się zieleń, w którym miejscu wytyczone zostaną place rekreacyjne czy parkingi, a gdzie będą nowe kładki łączące oba brzegi Odry.

– Celem planu jest zapewnienie optymalnych warunków do przeprowadzenia transformacji funkcjonalno-przestrzennej wysp Łasztowni i Wyspy Grodzkiej, włączenie wysp do obszaru cenotwórczego miasta i ich reurbanizacja z poszanowaniem tradycji miejsca i portowego krajobrazu – mówi Zofia Fiuk-Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego. – Na terenie Łasztowni występuje również zabytkowa struktura o istotnym znaczeniu dla portowej historii Szczecina. Cały teren podlega ochronie konserwatorskiej z tytułu wpisu do rejestru zabytków (zespół portu wolnocłowego i zespół rzeźni miejskiej) oraz ustanowionych stref ochrony konserwatorskiej.

Najważniejsze nowe elementy planu:

– więcej przestrzeni publicznych bulwarów, placów, układów alejowych;

– więcej zieleni urządzonej publicznie dostępnej lub ogólnodostępnej, o różnej formie i roli – dostępnej w promieniu 300 m;

– dwa nowe parki z brzegiem naturalnym – cała Wyspa Grodzka, teren wzdłuż Bulwaru Gdańskiego – skwery i obsadzenia alejowe wzdłuż ul. Władysława IV oraz przed centrum usługowo-kongresowym (planowanym na północnym cyplu Łasztowni);

– obowiązek obsadzenia drzewami we wskazanych terenach elementarnych;

– udział do 50% powierzchni biologicznie czynnej na wskazanych placach publicznych;

– obowiązek realizacji zwartego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkalnictwa proporcjonalnie do ilości mieszkań;

– obowiązek realizacji błękitno-zielonej infrastruktury; 

– rozrzedzenie zabudowy na Nabrzeżu Starówka na rzecz placów publicznych, wykształcenie przestrzeni publicznych wokół Morskiego Centrum Nauki i centrum usługowo-kongresowego z ekspozycją tych dominant;

– wprowadzenie linii tramwajowej: most Kłodny – ul. Władysława IV (Stare Miasto – Łasztownia);

– trzy nowe lokalne przeprawy mostowe: most Kłodny i dwa mosty pieszo-rowerowe łączące bulwary Stare Miasto – Łasztownia;

– wyznaczenie Strefy Ruchu Uspokojonego na północ od Trasy Zamkowej z preferencją przestrzeni pieszych i pieszo jezdnych;

– więcej powierzchni komunikacyjnej przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów;

– obniżenie klasy ul. Energetyków (Studium 2022) oznacza możliwości kształtowania przekroju, skrzyżowań, podniesienia bezpieczeństwa;

– zwolnienie z bilansu parkingowego struktur zabytkowych, obniżone wskaźniki parkingowe z myślą o śródmiejskiej wyspie dla pieszych, a nie dla samochodów;

– zwiększenie możliwości funkcjonalnych i inwestycyjnych zabytkowego zespołu dawnej rzeźni miejskiej;

– zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozwojowych istniejących struktur portowych (produkcyjnych, magazynowych, składowych).