Zwolnieni z opłat zostaną dawcy szpiku, innych regenerujących się komórek i tkanek oraz dawcy narządu. Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni, jej wykonanie powierzono prezydentowi Szczecina.
Osoby chcące na tej podstawie skorzystać z bezpłatnych przejazdów będą musiały posiadać legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu (oraz okazać przy kontroli również dowód tożsamości). Otrzymuje ją każdy, kto był dawcą narządu albo więcej niż raz oddał szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki.

„Udzielenie proponowanego uprawnienia jest uzasadnione względami społecznymi i ma na celu propagowanie dawstwa komórek, tkanek i narządów” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów jest w Szczecinie szeroki. Obejmował do tej pory 24 punkty. Zwolnienia te nie dotyczą (poza jednym wyjątkiem) przejazdów linią turystyczną.

Osoby zwolnione z opłat za przejazdy komunikacją miejską:
- dzieci do ukończenia 4. roku (dotyczy również linii turystycznej)
- osoby, które ukończyły 70. rok życia
- inwalidzi wojenni i wojskowi (w przypadku I grupy inwalidzkiej wraz z opiekunem)
- osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem (opiekunem może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana została przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży)
osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z opiekunem (opiekunem może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana została przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży)
- osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy
- dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 16. roku życia wraz z opiekunem
- uczniowie szkół specjalnych i klas integracyjnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych
- opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych/przedszkolach na trasie przejazdu od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły/przedszkola
- nauczyciele i wychowawcy szkół, przedszkoli oraz placówek specjalnych podczas sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi
- Honorowi Dawcy Krwi
- Pionierzy Miasta Szczecina
- Honorowi Obywatele Miasta Szczecina
- osoby odznaczone Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina
- osoby odznaczone tytułem „Ambasadora Szczecina”
- osoby represjonowane
- osoby poszkodowane w tragicznych wydarzeniach grudnia 1970 roku w Szczecinie
- posłowie na Sejm i Senatorowie Senatu RP
- pracownicy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej Szczecina i Polic i byli pracownicy tych przedsiębiorstw
- funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Straży Granicznej
- członkowie zarządów jednostek pomocniczych Miasta (osiedli)
- zorganizowane grupy dzieci i młodzieży objętej programem opieki i pomocy, uczestniczące w koloniach i zimowiskach, organizowanych przez instytucje i organizacje charytatywne po uprzedniej akceptacji wniosku przez Prezydenta Miasta Szczecina
- posiadacze biletów Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) całodziennych (VBB-Bilet jednodniowy T/P) w relacji z Berlina oraz stacji pośrednich do Szczecina oraz ze Szczecina do Berlina i stacji pośrednich, jak również ze Schwedt oraz Angermünde do Szczecina i ze Szczecina do Schwedt oraz Angermünde
- posiadacze jednodniowych biletów kolejowych Deutsche Bahn o nazwach: Brandenburg-Berlin-Ticket, Mecklenburg-Vorpommern-Ticket, Schönes-Wochenende-Ticket i Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht uprawniających do przejazdu do Szczecina
- pasażerowie w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu (22 września)