W dniach 17 i 18 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji US odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Skok na bank. Polski system bankowy – perspektywy, zagrożenia”, poświęcona prawu bankowemu i finansowemu. Jej organizatorem było Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin.
Celem konferencji było przedstawienie aktualnych uregulowań występujących w prawie bankowym, a także pokazanie perspektywicznych rozwiązań. Wśród problemów, które zostały poruszone przez prelegentów, nie zabrakło również zagadnień związanych z przestępczością bankową, w szczególności z bezpieczeństwem transakcji i przepływem kapitału oraz ochroną wkładów kapitałowych.

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Michała Bubnowskiego pierwszego dnia konferencji otworzyło cykl wykładów związanych z zagrożeniami sytemu bankowego. Studenci zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z funcjonowaniem SKOK – ów. Następnie prof. dr hab. Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej przedstawił sposoby zabezpieczenia systemu bankowego, nawiązując tym samym do działalności Banku Centralnego i niebezpieczeństw jakie niesie za sobą wcielanie ogólnoeuropejskich nowatorskich rozwiązań bankowych. Na temat Bankowych Funduszy Gwarancyjnych, bezpieczeństwa banków i klientów wypowiedział się dr hab. prof. US Stanisław Flejterski, członek kapituły Bizness Club Szczecin.

Drugi dzień konferencji rozpoczął wykład dr Beaty Świeckiej z Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych US, która swoje wystąpienie poświeciła kierunkom i perspektywom rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Temat ten spotkał się z największym zainteresowaniem. Tego dnia wykłady wygłosili również dr Marek Zwolankowski z Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US (Dynamika struktur europejskiego systemu bankowego. Wyzwania dla regulatorów), a także dr Piotr Stanisławiszyn z Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (Wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej do polskich regulacji bankowych). Uwieńczeniem konferencji była prelekcja Aleksandra Żarczyńskiego (Citibank Handlowy) dotycząca doradztwa finansowego. Opowiadał on o tym, jak oszczędzać i gdzie inwestować aby zarobić jak najwięcej.
Patronat merytoryczny nad konferencją objął prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski, który jest członkiem Rady Programowej czasopisma „Edukacja Prawnicza”. Patronat honorowy nad konferencją objął Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek, Rektor US prof. Waldemar Tarczyński i Dziekanem WPiA dr hab. Stanisław Czepita.