Zachowanie ogrodów działkowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza i kompleksów sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie zespołów zabudowy mieszkaniowej, ale bez możliwości ich dogęszczenia, wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Ks. Warcisława I – miasto pracuje nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo-osiedle”.

Zmiany w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo-osiedle” dotyczą 180 hektarów powierzchni ograniczonej ulicami Krasińskiego, Orzeszkowej, Dembowskiego, Bandurskiego. Zdecydowana większość to tereny już zainwestowane, wśród których przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności. Ponadto plan obejmuje tereny usługowe, sportu i rekreacji, tereny zielone oraz ogrody działkowe.

Zachowane ogródki działkowe i nowe tereny pod zabudowę wielorodzinną

Jak czytamy, projekt nowej wersji planu utrzymuje m.in. istniejące zespoły zabudowy mieszkaniowej, ale bez możliwości ich dogęszczenia, a także placówki oświatowe, kompleksy sportowo-rekreacyjne oraz ogródki działkowe przy ul. Przyjaciół Żołnierza. Dodajmy, że to nie jedyne ROD – przy ul. Ks. Warcisława I znajdują się działki rekreacyjne „ZAODRZE”.

– Obie lokalizacje mogą obecnie trwać, ale część ogrodów działkowych przy ulicy Warcisława I (w części północnej) została w wieloletniej, docelowej perspektywie wskazana pod zieleń urządzoną – wyjaśnia Sylwia Cyza-Słomska z biura prasowego magistratu. – Ewentualna zmiana funkcji uzależniona jest od tempa rozwoju tego terenu i potrzeb mieszkańców.

Przy ulicy Ks. Warcisława I mają znaleźć się również nowe tereny pod zabudowę wielorodzinną, a obszar pomiędzy ul. Ks. Warcisława I i ul. Włoską ma zostać przeznaczony nie zabudowę jednorodzinną.

Nowe zapisy wprowadzają także „obowiązek realizacji terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla każdej nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” oraz „stosowania rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania”.

„Zmiany sankcjonują dotychczasowe przeznaczenie”

– Zmiany planu sankcjonują dotychczasowe przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania większości terenów – podkreśla Zofia Fiuk-Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. – Koryguje także dotychczasowe granice poszczególnych terenów elementarnych, zmieniając przeznaczenie jedynie w kilku miejscach, co ma związek z bieżącymi potrzebami osiedla i prowadzonymi inwestycjami, w tym związanymi z realizacją Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Jak informuje dyrektor BPPM, w projekcie planu zostały zaktualizowane również „ustalenia związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej”. – Wprowadzono ochronę istniejącej struktury przestrzennej zespołu zabudowy wielorodzinnej „Osiedle Książąt Pomorskich” wraz z kościołem i szkołą, który stanowi dobro kultury współczesnej.

Czas na opinie Rady Osiedla, potem mieszkańców

Obecnie projekt zmiany planu jest na etapie uzyskiwania uzgodnień i opinii Rady Osiedla Niebuszewo oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

– Zebrane na tym etapie opinie i wnioski posłużą do opracowania i ukształtowania ostatecznej treści projektu planu, do którego w następnym kroku swoje uwagi będą mogli złożyć mieszkańcy – dodaje Sylwia Cyza-Słomska.