W 2021 roku tramwaje mają dojeżdżać ul. Ku Słońcu do nowej pętli przy CH Ster na granicy Szczecina i Mierzyna. Miasto uzyskało dofinansowanie na budowę torowiska, znany jest harmonogram inwestycji.

Magistrat ujawnił szczegóły w odpowiedzi na interpelację Michała Wilkockiego. Radny prezydenckiego klubu Bezpartyjnych (i radny osiedla Gumieńce) pytał na jakim etapie jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania "Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn".

Z odpowiedzi Michała Przepiery, zastępcy prezydenta Szczecina, wynika, że w marcu 2018 roku ma zostać ogłoszony przetarg na inżyniera kontraktu, a w czerwcu na roboty budowlane, które ruszą w 2019 r. i potrwają do 2021 r.

„W odpowiedzi na Pana zapytanie nr 2366 z dnia 16.01.2018 r. potwierdzam, że 21.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie” w ramach działania Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach, której będzie realizowane m.in. zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)”.

Zgodnie z budżetem Miasta Szczecin przedmiotowe zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021. Ogłoszenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na usługę - Inżyniera Kontraktu, jest planowane w marcu 2018 r., na roboty budowlane – w czerwcu 2018 r.

Jednocześnie informuję, że trwa przygotowanie dokumentów tj. weryfikacja projektu wykonawczego, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz TER dla zadania pn. ”Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)”, które w świetle zapisów art. 31 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych stanowią podstawę opisu przedmiotu zamówienia” – napisał Michał Przepiera.

W ramach inwestycji powstanie około 800 metrów torowiska i nowa pętla. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecina koszt wszystkich prac z tym związanych oszacowano na 66,7 mln zł.

Zobacz też:

Tu powstanie m.in. nowe kino. Rozbudowa CH Ster ruszy jeszcze w tym roku