Patrycja Wolińska-Bartkiewicz została nową wiceprezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz wykazała się największą wiedzą w zakresie działalności ZWiK, zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w tych spółkach, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego.

Nowa wiceprezes obejmie stanowisko 16 września br.

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz jest magistrem prawa. Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Studium Europejskiego Prawa Samorządowego Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła również szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami, oceny oddziaływania na środowisko czy sporządzania studium wykonalności inwestycji. Ma przeszkolenie menedżerskie. Pracowała m.in. w Urzędzie Miasta Chełm jako Pełnomocnik Prezydenta ds. pozyskiwania funduszy pomocowych; Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na stanowisku Zastępcy dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego; Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako Podsekretarz stanu; a także w Banku Gospodarstwa Krajowego na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Funduszy Europejskich.