Stanie nad Regalicą w Podjuchach, zastępując historyczny most z zabytkowym przęsłem zwodzonym. Będzie dużo wyższy (ok. 6,20 m nad poziomem wody), dzięki czemu znikną obecne problemy z płynnością żeglugi w tym miejscu i skutecznością prowadzenia akcji lodołamania. Budowa planowana jest w latach 2020-21.

Inwestycję zrealizuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) - „Zadanie 1B.5 - Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu”. Finansowanie zapewniono w 2015 r., gdy polski rząd podpisał umowę pożyczki z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Grupa Banku Światowego).

Zniknie „wąskie gardło” dla żeglugi śródlądowej

O budowę wyższego mostu kolejowego nad Regalicą zabiegano od lat. Obecna przeprawa jest zbyt niska, nie spełnia wymogów dla międzynarodowej klasy śródlądowej drogi wodnej Vb. Konieczność podnoszenia dla większych jednostek przęsła zwodzonego utrudnia żeglugę. Dodatkowo mechanizm często się psuje. Wszystko to przekłada się również na problemy związane z prowadzeniem akcji lodołamania.

- Most w stanie istniejącym, z uwagi na zbyt niski prześwit pionowy oraz awaryjność przęsła ruchomego utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej oraz ruch lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania. Filary nurtowe wstrzymują spływ lodu w kluczowych momentach akcji, odcinając lodołamacze stacjonujące poniżej mostu od obszaru prowadzenia lodołamania na Odrze – mówi Tomasz Pietras, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Skoordynowane z innymi planami

Inwestycja nie ograniczać się będzie tylko do budowy mostu, ale obejmie również m.in. konieczną przebudowę układu infrastruktury kolejowej. - Przebudowa obiektu pociąga za sobą konieczność dostosowania infrastruktury kolejowej i istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie dojazdów do obiektu, w tym przebudowę układu stacji kolejowej Szczecin Podjuchy oraz odejścia linii 428. Przebudowa mostu i układu dojazdowego została skoordynowana z innymi inwestycjami w rejonie mostu, związanymi m. in. z planami rozwoju Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej – mówi Bogdan Zakrzewski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zabytkowe przęsło zostaje

Nowy most powstanie tuż obok starego. Istniejąca przeprawa zostanie w dużej części rozebrana (trzy przęsła i podpory). Zachowane zostanie tylko 17-metrowe przęsło zwodzone (od strony Międzyodrza), które jest wpisane do rejestru zabytków. To jedyny wciąż działający obiekt tego typu w Europie z napędem mechanicznym.