Czytelnicy wSzczecinie.pl mogą wygrać bilety na wielkie muzyczne widowisko! Legendarne zespoły na scenie, hity, które zna cała Polska i niesamowita audio-wizualna oprawa! Przed nami druga edycja festiwalu The Legend – Kiedyś było inaczej. Wydarzenie już w kwietniu 2024 roku w Netto Arenie.

6 kwietnia 2024 roku w Szczecinie zabrzmią największe rockowe hity. Publiczność wspólnie zaśpiewa „Kocham Cię jak Irlandię”, „Jedwab”, „Wieżę radości, wieżę samotności” czy „Andzię”.

Ponadczasowe hity, które zna cała Polska! Niesamowity klimat! Atmosfera doskonałej muzyki! Powrót do przeszłości! To wszystko będzie czekać na szczecińskiej edycji festiwalu The Legend – Kiedyś było inaczej. Nowoczesne wydarzenie w oryginalnej oprawie przeniesie nas do przeszłości! To będzie prawdziwy muzyczny spektakl!

Festiwal ma trafić nie tylko do fanów zespołów, ale także do nowego, młodego pokolenia słuchaczy. W ramach wydarzenia wyświetlane będą archiwalne nagrania wideo i urywki koncertów z lat 90-tych, będzie można posłuchać niezwykłych ciekawostek o wykonawcach. W Netto Arenie Szczecin pojawią się także stoiska wystawiennicze związane tematycznie z festiwalem, a także wiele innych atrakcji! The Legend to festiwal, który łączy pokolenia!

Nasi czytelnicy mogą wygrać 3 podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Bilety trafią do osób, które najciekawiej odpowiedzą na pytanie: 

Jakie masz wspomnienia związane z muzyką artystów, którzy wystąpią na The Legend Festiwal – Kiedyś było inaczej?

Na odpowiedzi czekamy pod adresem e-mail konkurs@wszczecinie.pl do 4.04.2024 włącznie.

Regulamin konkursu

“WSPOMINAMY ZŁOTE LATA POLSKIEGO ROCKA LAT 80. I 90.”

TEMAT I CELE KONKURSU

§ 1

Celem Konkursu, “ WSPOMINAMY ZŁOTE LATA POLSKIEGO ROCKA LAT 80. I 90.” zwanego dalej Konkursem, jest wyłonienie 3 osób, które na wskazany mail konkursowy udzielą odpowiedzi na pytanie: „Jakie masz wspomnienia związane z muzyką artystów, którzy wystąpią na The Legend Festiwal – Kiedyś było inaczej”. W kilku zdaniach podziel się z nami swoją historią i wyślij ją na wskazany adres mailowy.

 

Odpowiedzi mogą mieć formę krótkiej anegdoty, wspomnienia, żartu, historyjki.

 

Jury konkursowe wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi, które w zwięzły i interesujący sposób przybliżą nam Twoją historię.

 

Skład jury:

  • Wszczecinie.pl : Wojciech Wirwicki, Maja Pietrzak

  • Musictainment Polska: Krzysztof Magiera, Andrzej Magiera, Agnieszka Klimasara

 

Odpowiedzi należy wysyłać na adres: konkurs@wszczecinie.pl

 ZAŁOŻENIA

§ 2

1. Organizatorem Konkursu jest portal wSzczecinie.pl, ul. Pocztowa 8/6, 70-360 Szczecin, NIP: 955-207-69-39

2. Nagrody ufundowała Fundacja Sfera, ul. Prosta 11, 44-200 Rybnik, NIP 6423189344.

2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora i odbędzie się w dniach 02.04.2024 od godz. 17:00 do 4.04.2024r do godz. 23:59. Rozstrzygnięcie KONKURSU i podanie wyników nastąpi 27.12.2023r po godz. 12:00 na profilu Facebook Musictainment Polska oraz stronie internetowej wszczecinie.pl

3 wyłonione osoby otrzymają w ramach wygranej 3 podwójne bilety The Legend Festiwal – Kiedyś było inaczej, który odbędzie się 6.04.2023 roku w Netto Arena Szczecin.

3. Informacje o Konkursie są publikowane na profilu Facebook Musictainment Polska oraz na stronie i profilu Facebook wszczecinie.pl

§ 3

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne które:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

c) posiadają dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a) przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe na wskazany adres mailowy.

b) udzielenie niezbędnych zgód i przekazanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych.

4. Każdy uczestnik Konkursu może udzielić tylko 1 odpowiedzi. Powielone odpowiedzi tego samego internauty nie będą brane pod uwagę. A w przypadku przesłania więcej niż 1 odpowiedzi pod uwagę brana będzie wyłącznie pierwsza przesłana odpowiedź.

6. Udział w Konkursie oraz podanie przez uczestników danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon) są całkowicie dobrowolne.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Konkursowym.

9. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Organizator oświadcza, że pozostaje Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu i w tym zakresie zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich obowiązków ciążących na nim jako ADO wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych, niezbędnej do prawidłowego zrealizowania Konkursu (w tym przechowywania, archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, postępowania reklamacyjnego).

10. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu.

11. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie wszczecinie.pl

12. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie odpowiedzi na profilach Facebook wszczecinie.pl, Musictainment Polska oraz na telebimach podczas samego wydarzenia The Legend Festiwal – Kiedyś było inaczej. Wspomnienia wyświetlane na telebimie będą zamieszczane bez podawania danych osobowych, a o wyborze zamieszczonych tam komentarzy decyduje Organizator wydarzenia.

13. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu Organizatora, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

14. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest wSzczecinie.pl, ul. Pocztowa 8/6, 70-360 Szczecin.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

  3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji celu tj. Twojego uczestnictwa i uczestnictwa Twojego dziecka/podopiecznego w konkursie. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w ww. konkursie.

  4. Dane Twoje po zrealizowaniu ww. celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

  5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem (e-mail: redakcja@wszczecinie.pl). Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-22 RODO.

  6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego w rozumieniu RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.