Musi mieć wyższe wykształcenie o profilu ekonomicznym, prawniczym lub technicznym, co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych. Ogłoszono postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”.

Na tym stanowisku jest wakat, po tym jak pod koniec lutego odwołano prezesa Marka Opowicza. Taką decyzję podjęła rada nadzorcza powołana już przez nowy rząd. W jej skład wchodzą: Paweł Bartoszewski, Agnieszka Pieńkowska-Opora, Jerzy Szkwarek, Rafał Zahorski, Aneta Zelek i Paweł Kamiński.

Teraz rada nadzorcza ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych.

Nowy prezes musi spełnić pięć warunków:

– posiadać wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, prawniczym lub technicznym lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą o wymienionych profilach uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

– posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

– posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

– spełniać inne, niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

– posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.

Dodatkowymi atutami będą m.in. wiedza w zakresie przemysłu stoczniowego, znajomość innego języka obcego niż angielski czy dyplom MBA.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie zarządu przy ul. Antosiewicza 1, w dni powszednie w godz. 7.30-15. Można je składać do 20 marca. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje na stronie https://stoczniawulkan.pl/.