Ten biznesowy sukces jest właściwie na wyciągnięcie ręki! Po pięciu latach kończy się umowa z dotychczasowym dzierżawcą restauracji w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Spółka CSL, właściciel lokalu, szuka nowego dzierżawcy. Restauracja jest w pełni wyposażona, a lokalizacja, czyli Stara Rzeźnia ma doskonałą pozycję na rynku i rozpoznawalność. To wielka szansa dla przedsiębiorcy działającego na rynku gastronomicznym, jak i dla osób, które kochają kuchnię i chcą rozpocząć swoją przygodę z tą branżą.

Setki klientów i dziesiątki imprez okolicznościowych co miesiąc. Restauracja w tym miejscu to gwarancja sukcesu

Restauracja Stara Rzeźnia każdego miesiąca odwiedzana jest przez setki klientów. Ze względu na swoją lokalizację, ale i bliską współpracę z centrum kultury, w którym odbywa się wiele ciekawych wydarzeń. Również mieszkańcy Szczecina lubią organizować tu swoje imprezy okolicznościowe, jak: przyjęcia ślubne, komunie, urodziny itp. Prowadzenie restauracji w takim miejscu to niemal gwarancja sukcesu.

– Jest to świetne miejsce, które ma absolutnie niezwykły klimat. Przedsiębiorca z pomysłem może prowadzić tu wysublimowaną restaurację z dobrą kuchnią. Teren Łasztowni jest obecnie sercem Szczecina, a potencjał miejsca rośnie właściwie z miesiąca na miesiąc. Szukamy partnera z pasją, który sprawi, że to miejsce będzie jeszcze lepiej funkcjonować. Chcemy, by o tej restauracji mówili szczecinianie, ale i wszyscy turyści, którzy tłumnie odwiedzają Łasztownię – mówi Laura Hołowacz, Prezes Grupy CSL.

Rocznie w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia odbywa się także ponad 200 wydarzeń o charakterze biznesowym. Ruch generują również duże wydarzenia plenerowe, które mają miejsce na Łasztowni. Lokal może pomieścić 150 osób, w sezonie letnim funkcjonuje też chętnie odwiedzany ogródek.

Kto może poprowadzić restaurację?

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (także spółki cywilne i konsorcja), które złożą pisemną odpowiedź na zaproszenie do rokowań, wykażą niezbędne doświadczenie oraz zdolność finansową do poprowadzenia restauracji. Warunkiem udzielenia szczegółowych informacji dotyczących projektu jest złożenie oryginalnie podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego treść opublikowana jest na stronach internetowych firmy CSL oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

Postępowanie jest dwuetapowe. W pierwszym etapie oceniana będzie odpowiedź na zaproszenie, w szczególności w zakresie doświadczenia i zdolności finansowej, jak i przedłożonej koncepcji zagospodarowania i prowadzenia „Restauracji Rzeźnia”, wchodzącej w skład realizowanego projektu Kulturalna Łasztownia. Następnie przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy biznesowe, podczas których omawiane będą formy współpracy, warunki finansowe, warunki przekazania pomieszczeń oraz korzystania z przekazanego sprzętu i wyposażenia.

Osoby zainteresowane powinny złożyć pisemną odpowiedź na zaproszenie, zawierającą następujące elementy:

1. zwięzłą prezentację potencjalnego partnera biznesowego i jego doświadczenia;

2. wstępną koncepcję realizacji projektu;

3. koncepcję partnerstwa biznesowego z zapraszającym;

4. prezentację korzyści zapraszającego z udziału w realizacji projektu;

5. oświadczenia wymienione poniżej:

a) oświadczenie, że potencjalny partner biznesowy nie znajduje się w stanie niewypłacalności;

b) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ani nie orzeczono prawomocnie o jego odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – w przypadku podmiotów zbiorowych;

c) oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ani nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - w przypadku potencjalnego partnera biznesowego będącego osobą fizyczną;

d) oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i wywiązuje się z obowiązku płacenia podatków zgodnie z przepisami prawa;

e) oświadczenie, że posiada potencjał i doświadczenie, a także zaplecze techniczne i osobowe niezbędne do realizacji projektu;

f) oświadczenie, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do zapraszającego w przypadkach określonych w części V zastrzeżeń zapraszającego.

Pisemne odpowiedzi na zaproszenie należy składać w siedzibie zapraszającego do dnia 06.12.2019 r. w godz. 09:00 - 15:00. Potencjalni partnerzy biznesowi zostaną powiadomieni o wynikach postępowania do dnia 10.12.2019 r.

Osobami kontaktowymi w celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących projektu, umożliwiających złożenie odpowiedzi na zaproszenie są Laura Hołowacz, e-mail: laura.holowacz@csl.eu, Anna Herman tel. 609 189 501, e-mail: anna.herman@csl.eu w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godz. 10:00 – 15:00.

Szczegółowy regulamin oraz niezbędne oświadczenia i deklaracje dostępne są na stronie internetowej Grupy CSL oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia: http://csl.com.pl/category/aktualnosci/