wystawy

Wystawa pająków i skorpionów w Galerii Turzyn

foto: materiały prasowe

Gdzie?
Galeria Handlowa Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Kiedy?
Piątek, 04.09.2020
O której godzinie?
10:00
Do kiedy?
Niedziela, 18.10.2020
Do której godziny?
20:00
Za ile?
14 - 75 zł; dzieci do lat 4 mają wstęp bezpłatny
Opis wydarzenia
Od 4 września do 18 października br. zapra­szamy do Gale­rii Turzyn na egzo­tyczną wystawę żywych pają­ków i skor­pio­nów. Ekspozycja czynna jest codziennie w godz. 10:00-20:00.

 

O każ­dej peł­nej godzi­nie śmiał­ko­wie mogą potrzy­mać nie­groź­nego pająka na ręce.

Zapra­szamy codzien­nie w godzi­nach 10.00-20.00 (także nie­dziele nie­han­dlowe).

Zwie­dza­jący wystawę będą mieć moż­li­wość foto­gra­fo­wa­nia oraz fil­mo­wa­nia wszyst­kich pre­zen­to­wa­nych oka­zów. Zwie­rzęta będą zamknięte w szkla­nych ter­ra­riach, które zapew­niają oglą­da­ją­cym bez­pie­czeń­stwo.

Na wysta­wie ponad 50 żywych oka­zów. Wśród nich m.in.: jeden z naj­bar­dziej jado­wi­tych pają­ków świata #La­tro­dec­tu­shas­selti – czarna wdowa, jeden z naj­więk­szych #The­ra­pho­sa­stirmi, ptasz­niki, pająki wła­ściwe, wije i skor­piony.

 

[BILETY]

Do naby­cia przy wej­ściu na wystawę (akcep­tu­jemy płat­ność kartą) oraz online.

- ponie­dzia­łek-pią­tek: nor­malny 22 zł, ulgowy 18 zł, gru­powy 14 zł, rodzinny (2+2) 62 zł

- sobota-nie­dziela: nor­malny 25 zł, ulgowy 20 zł, gru­powy 16 zł, rodzinny (2+2) 75 zł

- dzieci w wieku do 4 lat – wej­ście gra­tis – nie doty­czy grup zor­ga­ni­zo­wa­nych

 

Ekspo­zy­cja pozwoli zgłę­bić wie­dzę o nie­zwy­kłych stwo­rze­niach i zoba­czyć z bli­ska egzo­tyczne gatunki, rzadko spo­ty­kane w życiu codzien­nym. Pod­czas wystawy jej opie­kunowie odpo­wie­dzą na wszyst­kie pyta­nia i zain­te­re­sują cie­ka­wost­kami ze świata paję­cza­ków. To wystawa dla każ­dej grupy wie­ko­wej!

Bli­ski kon­takt z żywymi oka­zami może oka­zać się dla nie­któ­rych z Was spo­so­bem na prze­ła­ma­nie nega­tyw­nych ste­reo­ty­pów oraz fobii towa­rzy­szą­cych wize­run­kowi pająka, czy skor­piona.

 

Kon­takt w spra­wie wystawy i rezer­wa­cja wycie­czek dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych: Maciej Kuta

tele­fon: 883 733 534, mail: maciej.kuta­@wy­sta­wa­pa­ja­kow.pl

Or­ga­ni­za­tor wystawy zadbał o bez­pie­czeń­stwo odwie­dza­ją­cych i zgod­nie z naj­now­szymi zale­ce­niami wpro­wa­dził pro­ce­dury chro­niące zdro­wie odwie­dza­ją­cych, aby wszy­scy mogli bez­piecz­nie i przy­jem­nie korzy­stać z atrak­cji.

Ser­decz­nie zapra­szamy!

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/804151447003367/

Komentarze
~Kornelia
18.09.2020 10:34

Dużo okazów, miły, kompetentny personel. W jednej chwili pokonałam strach :)

Skomentuj

Strona korzysta z plików cookie oraz przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
akceptuję