Prezydent Krzystek otrzyma dzisiaj listy z podpisami szczecinian, popierających przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Strefy Płatnego Parkowania.
To pierwsza inicjatywa Stowarzyszenia Szczecinianie Dla Siebie. Aby odbyło się referendum trzeba było zebrać minimum 10% podpisów spośród wszystkich uprawnionych do głosowania. Zebrano 35 tys. więcej niż wymagana liczba.

Według ustawy o referendum lokalnym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powołuje ze swego składu komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. Następnie podejmuje się uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum lub uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przekazania wniosku. Referendum przeprowadza się w dniu wolnym od pracy, w terminie 50 dni od opublikowania uchwały. Aby głosowanie było wiążące, głos musi oddać minimum 30% uprawnionych do głosowania.

Jeśli ponad 50% spośród głosujących opowie się za zniesieniem strefy płatnego parkowania, parkomaty odejdą do lamusa.