1 września 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Pogoń Szczecin S.A. z kwoty 14.102.000,00 zł do kwoty 24.589.000,00 zł, poprzez emisję 20.974 akcji imiennych oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej po 500 zł.

Wszystkie akcje zostały objęte przez dotychczasowego większościowego akcjonariusza EPA Sp. z o.o. w ramach konwersji wierzytelności przysługującej EPA Sp. z o.o. z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz Pogoń Szczecin S.A. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego odpowiada dokładnie sumie zaciągniętych pożyczek przez Pogoń Szczecin S.A. od EPA Sp. z o.o. Tym samym, na skutek emisji nowych akcji, Pogoń Szczecin S.A. w całości rozliczyła z EPA Sp. z o.o. zadłużenie z tytułu udzielonych przez tego akcjonariusza pożyczek.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy doszło także do zmian w składzie Rady Nadzorczej Pogoń Szczecin S.A. Nowym członkiem Rady Nadzorczej został Jan Kozłowski – właściciel Toyota Kozłowski – jednego z partnerów Pogoni Szczecin S.A.