Miejsce targowiska w samym centrum Dąbia zajmie „wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska”. „Pozostawienie wolnostojących pawilonów handlowych jest nieuzasadnione” – tłumaczy zastępczyni prezydenta miasta Anna Szotkowska.

Nieruchomość przy ulicy Dziennikarskiej 15 jest obecnie przygotowywana do sprzedaży w drodze przetargu. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” może się tam znaleźć „wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, usługowa”.

Tradycja zostanie zachowana, ale „w nowej oprawie”

Na rezygnację z handlowej przestrzeni nie zgadzają się kupcy i mieszkańcy. Przedsiębiorcy przez ostatnie miesiące zbierali podpisy poparcia pod petycją w sprawie zachowania handlu przy ul. Dziennikarskiej 15.

– Pokłosiem tego wszystkie było spotkanie w Biurze Planowania Przestrzennego, podczas którego dyskutowano o możliwościach budowy ryneczku w kontekście zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przypomina radna miejska Małgorzata Wleklak, która złożyła w tej sprawie interpelację.

– Integralnym elementem struktury Dąbia jest potrzeba odbudowy jej tradycji handlowych, usługowych w skali lokalnej. Ta tradycja wymaga jednak nowej architektonicznej oprawy – odpowiada zastępczyni prezydenta Szczecina Anna Szotkowska

„Cykliczne dni targowe przed dawnym ratuszem”

Zgodnie z zapisami planistycznymi, usługi będą mogły znaleźć się w parterach zabudowy kwartałowej, np. jako patio lub hala handlowa. Miejsce na całoroczny plac targowy, zespół pawilonów lub targowisko wyznaczono przy ul. Portowej, w odległości około 400 metrów od rynku.

Oprócz tego, zapisy miejscowego planu dopuszczają również tymczasowe zagospodarowanie terenów związane m.in. z wystawami, kiermaszami, ogródkami gastronomicznymi, punktami sprzedaży sezonowej, ale bez obiektów kubaturowych i maksymalnie na kilka dni.

– Przestrzenią wskazaną docelowo na cykliczne dni targowe powinna być przestrzeń placu przed dawnym ratuszem staromiejskim, jednak bez obiektów kubaturowych – dodaje Anna Szotkowska.

Od lat popadał w ruinę

Targowisko w Dąbiu oficjalnie zamknięto w 2017 roku. Wówczas rozwiązano umowę dzierżawy ze Spółką Rynek Dąbie. Powodem miało być niewywiązywanie się ze zobowiązań, a mianowicie – brak remontu pawilonów handlowych. Przez ostatnie lata teren w samym centrum Dąbia popadał w ruinę.

W marcu 2021 roku szczeciński oddział SARP i STBS Prawobrzeże ogłosili konkurs na koncepcję zagospodarowania starego miasta w Dąbiu. Wszystkie zgłoszone prace jednogłośnie wskazały potrzebę odbudowy struktury staromiejskiej w formie zabudowy śródmiejskiej kwartałowej, likwidację wolnostojących pawilonów i garaży obniżających wartość starówki, odtworzenie walorów kompozycyjnych ul. Mierniczej, wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego.

Pokonkursowe wnioski zostały zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie”, który radni miejscy uchwalili w 2022 roku.

– Mając na uwadze powyższe, pozostawienie na przedmiotowej nieruchomości wolnostojących pawilonów handlowych (tzw. ryneczku w dotychczasowym kształcie), jest nieuzasadnione – mówi Anna Szotkowska.