Wycofanie się z budowy nowej drogi kosztem kamienic oraz zachowanie historycznego układu urbanistycznego – na etapie uzgodnień i opinii jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko-Niemierzyńska 3”. „Konsultacje społeczne w jasny sposób wskazały kierunek zmian” – podkreśla magistrat.

Nowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko-Niemierzyńska 3” obejmuje teren, na którym miasto planowało budowę drogi łączącej rondo Giedroycia z ul. Niemierzyńską. Taka koncepcja od wielu lat znajdowała się w dokumentach planistycznych miastach i oznaczała wyburzenie znajdujących się po drodze kamienic przy ul. Długosza. W ostatnim czasie temat ponownie wrócił na tapet, kiedy trwały konsultacje w sprawie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta.

W ratowanie budynków mocno zaangażowali się mieszkańcy i lokalni aktywiści. Ostatecznie miasto odstąpiło od planów, a teraz poinformowało o zakończeniu prac nad projektem miejscowego planu.

– To realizacja zobowiązania, które podjęliśmy podczas konsultacji społecznych do studium, kiedy to wpłynęły liczne wnioski sprzeciwiające się budowie drogi łączącej rondo im. Jerzego Giedroycia z ulicą Niemierzyńską, natomiast wnioskowano o odtworzenie niebuszewskich kwartałów zabudowy zawierających między innymi pozostałości po dawnej fabryce Stoewera – podkreśla Zofia Fiuk-Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

Obecnie na terenie objętym uchwałą obowiązują 2 miejscowe plany. Projekt nowego planu obejmuje teren o powierzchni około 5,6 hektara i w większości stanowi obszar zainwestowany zabudową obrzeżną.

Jak zapewnia magistrat, celem nowych zapisów jest m.in. odstąpienie od przebicia kwartałów zabudowy, utrwalenie i uzupełnienie wartościowej zabudowy obrzeżnej, zachowanie historycznego układu urbanistycznego wraz z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i ujętymi w gminnej ewidencji zabytków.

– W porównaniu z obecnie obowiązującymi planami, nowe ustalenia utrzymują dotychczasowe przeznaczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami – dodaje Sylwia Cyza-Słomska z biura prasowego szczecińskiego magistratu.

Rozwój projektu planu miejscowego i terminy poszczególnych etapów (z możliwością składania odpowiednio wniosków lub uwag do planu) można śledzić na stronach miasta BIP lub na stronach Biura Planowania Przestrzennego Miasta www.bppm.szczecin.pl.