Magistrat ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Parku Dąbie – strefy przedsiębiorczości dla małych i średnich firm”. Tuż przy lotnisku Dąbie wydzielonych zostanie dwadzieścia działek inwestycyjnych o powierzchni od ok. 2,5 do 4 tysięcy metrów kwadratowych.

Park Dąbie ma stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia biznesu lokalnego. Chodzi o 7,8 ha terenów między lotniskiem i ul. Hangarową. Do lat 90. były tam ogródki działkowe, a południowa część tego obszaru była wykorzystywana jako tereny magazynowo-składowe. Dziś to okolica zarośnięta drzewami i krzewami. Większość z nich zostanie wycięta jako zieleń tymczasowa. Zachowanych i wkomponowanych w nowe otoczenie ma zostać 16 najstarszych, nie stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa drzew.

Przystępujący do przetargu będą musieli wypełnić trzy zadania, które obejmuje zamówienie. Opracują dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę dróg wewnętrznych i infrastruktury na terenie strefy „Park Dąbie”, opracują dokumentację projektowo-kosztorysową na skomunikowanie „Parku Dąbie” z zewnętrznym układem drogowym wraz z doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury do granic Parku oraz opracują koncepcję projektową przebudowy skrzyżowania ul. Struga z ul. Gryfińską wraz ze skomunikowaniem „Parku Dąbie” z zewnętrznym układem drogowym. 

Na wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania przyszły wykonawca będzie miał 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Pozostałe elementy zamówienia muszą być zrealizowane w czasie ośmiu miesięcy. Zwycięska firma będzie również sprawować nadzór autorski nad wykonaniem koncepcji. Termin nadsyłania ofert mija 27 marca.

Działki w Parku Dąbie mogą być gotowe dla inwestorów najwcześniej w 2019 roku. Wtedy rozpisane zostaną przetargi na ich zbycie. Na przygotowanie i uzbrojenie całego terenu miasto zarezerwowało w budżecie 23 mln zł.