W 2018 roku magistrat planuje ogłosić konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie pl. Orła Białego. O rewitalizacji tej przestrzeni mówi się od lat, miasto wydało już 230 tys. zł na różne prace analityczno-koncepcyjne, ale żaden pomysł nie zyskał akceptacji mieszkańców.

Tematem pl. Orła Białego i jego przyszłości zainteresował się Rafał Niburski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Złożył w tej sprawie interpelację:

„W wydaniu Kuriera Szczecińskiego z dn. 10.01.2018 r. ukazał się artykuł red. Arlety Nalewajko „Szansa dla pl. Orła Białego”. Miasto zapowiada ogłoszenie w pierwszej połowie br. konkursu architektonicznego, dot. zagospodarowania placu Orła Białego. Proszę o informację, jaki był koszt poszczególnych projektów/koncepcji rewitalizacji tego miejsca, zlecanych w latach 2006-2016”.

6. miejski konkurs

W odpowiedzi magistrat potwierdził plany rozpisania konkursu. W ostatnich miesiącach w podobnym trybie wyłoniono koncepcje zagospodarowania: Łasztowni, śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego, placu po Pomniku Wdzięczności, Gontynki i Teatru Letniego. Żaden ze zwycięskich projektów nie został jeszcze zrealizowany.

„W związku z koniecznością wypracowania rozwiązań, które uwzględniłyby zróżnicowane potrzeby użytkowników Placu Orła Białego, podjęto decyzję o kompleksowym podejściu do rozwiązania tematu zagospodarowania placu i jego otoczenia. W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie Placu Orła Białego uwzględniające skutki podjętych decyzji w szerszym kontekście, obejmującym obszar wyznaczony przez Plac Żołnierza Polskiego, ulicę Farną, ulice Ks. Kard. S. Wyszyńskiego oraz Aleję Niepodległości.

Oprócz kwestii estetycznych i użytkowych dotyczących Placu Orła Białego istotne jest dokonanie analizy niezbędnych zmian – m. in. komunikacyjnych i parkowania” – napisał Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina, w odpowiedzi na interpelację.

Żaden projekt się nie spodobał

Koncepcji zagospodarowania pl. Orła Białego powstało już kilka. 106 tys. zł zapłaciło miasto za projekt przygotowany w 2006 r. przez Studio A4. Zakładał on m.in. budowę podziemnego parkingu. Jednak wizualizacje przedstawiające pozbawiony zieleni, betonowy plac, były powszechnie krytykowane. Zrealizowana nie została również koncepcja przygotowana w 2012 roku przez Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska (koszt – 47 tys. zł).

To dwa najdroższe kroki magistratu związane z planowanym zagospodarowaniem pl. Orła Białego poczynione w latach 2006-2016. Ale jak wynika z odpowiedzi na interpelację radnego Rafała Niburskiego, wydatków było więcej.  W 2006 r. zamówiono raport z badań socjologicznych, które miały sprawdzić jaki jest stosunek mieszkańców do planów utworzenia na placu parkingu i likwidacji przychodni przy ul. Staromłyńskiej (22 tys. zł). W 2009 r. zlecono opracowanie koncepcji w zakresie poprawy sytuacji parkingowej na Starym Mieście i rewitalizacji pl. Orła Białego (17 tys. zł). Rok później powstała analiza programowo-przestrzenna rewitalizacji placu (7 tys. zł).

W 2011 r. przygotowano analizę ukształtowania zieleni i innych elementów krajobrazu miejskiego w obrębie pl. Orła Białego (3 tys. zł), a w 2012 r. badano jak będzie wyglądało parkowanie na Starym Mieście po likwidacji parkingu na placu (23 tys. zł). Wreszcie, w 2013 r., powstała propozycja zmian w projekcie budowlano-wykonawczym zagospodarowania pl. Orła Białego z 2012 r. (3 tys. zł). Łącznie na prace analityczno-koncepcyjne wydano więc 230 tys. zł.

„Jednocześnie należy zaznaczyć, że żadna z wykonanych dotychczas koncepcji nie rozwiązywała w sposób satysfakcjonujący wszystkich problemów Placu i jego otoczenia, co skutkowało brakiem akceptacji mieszkańców i w efekcie brakiem możliwości realizacji zadania” – tłumaczy w odpowiedzi na interpelację Daniel Wacinkiewicz.

Jakie są oczekiwania mieszkańców?

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny ma opierać się na rezultatach konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2017 r. Wzięło w nich udział 790 osób, zdecydowana większość przez internet. Ankietowani najczęściej chcieli, by plac pełnił funkcje (można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź): miejsca wypoczynku i rekreacji (724 głosy), usługowe związane z gastronomią (684), miejsca spotkań oraz organizacji imprez i wydarzeń okolicznościowych (665), śródmiejskiej przestrzeni publicznej realizującej różne funkcje centrotwórcze (652), usługowe związane z edukacją (564). Zdecydowana większość opowiedziała się również za maksymalnym ograniczeniem ruchu samochodów w tej okolicy (517).

Respondenci najczęściej sprzeciwiali się stworzeniu w tym miejscu parkingu (620), niechętni byli również zachowaniu dotychczasowej funkcji placu (569).