Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego (nazywany dalej PPNiP) sporządzony

w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PPNiP od dnia 14 lutego 2020 roku do dnia 28 lutego 2020 roku włącznie (14 dni), w siedzibie:

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 14:00;

- Urzędu Miasta w Szczecinie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pokój numer 342, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 14:00;

- Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 14:00;

- Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia, pokój numer 2, w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30;

- Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69 – 100 Słubice, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 16:00;

- Urzędu Miejskiego w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka, od poniedziałku do czwartku od godziny 7:30 do 16:00 oraz w piątki od godziny 7:30 do 13:30;

- Urzędu Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69 – 113 Górzyca, w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem – www.szczecin.wody.gov.pl;

- Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu2019.odrapcu.pl;

- Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – www.bs.rzgw.szczecin.pl

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PPNiP w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP zadanie 1.B.3/2 POPDOW” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: projekt.bs@wody.gov.pl, w dniach od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Po okresie 14 dni udostępnienia do wglądu dokumentu (od 14 lutego 2020r. do dnia 28 lutego 2020 r.)

w dniu 2.03.2020 r. o godz. 16:30

w Urzędzie Miejskim w Cedyni

Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia

odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PPNiP, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.

ANNOUNCEMENT

In accordance with the requirements of the World Bank (operational policy OP 4.01), the institution co-financing the implementation of the Odra – Vistula Flood Management Project,

it is made publicly known as follows:

The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie] has made available for inspection to all interested persons and institutions the LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN DRAFT for the Contract 1B.3/2 Construction of berth mooring infrastructure of the Lower and Border Odra and new marking of the shipping route (hereinafter referred to as the RAP DRAFT) prepared as a part of the Component 1 - Flood protection of the Middle and Lower Odra, Sub-Component 1B - Flood Protection of the Middle and Lower Odra.

Anyone interested can:

A) get acquainted with the RAP draft from 14 February 2020 to 28 February 2020 inclusive (14 working days) at the offices of:

- The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.;

- The Department of Crisis Management and Civil Protection at the City Hall in Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, in the room No. 342 on working days from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.;

- The Project Implementation Unit for the Odra-Vistula Flood Management Project (PIU) of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, in the room No. 402 on working days from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.;

- City Hall in Cedynia, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, in the room No. 2, on Monday from 8.00 a.m. to 4 p.m., on the rest of the working days from 7.30 a.m. to 2.30 p.m.;

- City Hall in Słubice, ul. Akademicka 1, 69 – 100 Słubice, on working days from 8.00 a.m. to 4.00 p.m.;

- City Hall in Cybinka, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka, on Monday – Thursday from 7.30 to 4.00 p.m., on Friday from 7.30 to 13.30;

- City Hall in Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69 – 113 Górzyca, on Monday from 8.00 a.m. to 4 p.m., on the rest of the working days from 7.30 a.m. to 3.30 p.m.

or through the websites of:

- The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], at – www.szczecin.wody.gov.pl;

- The Office of the Project Implementation Unit for the Odra-Vistula Flood Management Project, at – www.odrapcu2019.odrapcu.pl;

- Odra-Vistula Flood Management Project, at – www.bs.rzgw.szczecin.pl.

B) submit comments and proposals concerning the RAP DRAFT in writing to the address of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin with a note "comments RAP task 1.B.3/2 POPDOW" or in an electronic form to the e-mail address: projekt.bs@wody.gov.pl, from 14 February 2020 to 28 February 2020 (inclusive). The institution competent to examine the comments and proposals is the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie].

After the period of 14 working days of making the document available for inspection (from 14 February 2020 to 28 February 2020) on:

02.03.2020 r. at 4.30 p.m.

at the City Hall in Cedynia

Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia

an open meeting will be held for all interested parties, where information on the RAP DRAFT will be presented, public discussions on this document will be held as well as discussions on the proposals and comments submitted to it previously or during the meetings.

This Announcement has been made public through an announcement in the local press (Szczecin supplement to Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński), posting on the notice boards as well as on the websites of the institutions indicated above, and also on the websites of the Project www.bs.rzgw.szczecin.pl and on www.wszczecinie.pl.