Po raz trzeci ogłoszono przetarg na sprzedaż zabytkowej zabudowy Zielonego Dworu przy ul. Walecznych w Zdrojach. Warunki są identyczne jak w poprzednim postępowaniu. Cena wywoławcza – 9 mln zł.

Przy poprzednich dwóch przetargach nie zgłosił się żaden zainteresowany. W pierwszym cenę wywoławczą ustalono na poziomie 12 mln zł, w drugim było już o 3 mln zł mniej. Teraz kolejnej obniżki nie było.

Na łączną kwotę 9 mln zł składa się: cena nieruchomości gruntowej wraz z drzewostanem (6,135 mln zł) i cena budynków (2,865 mln zł). Trzeba też pamiętać, że od ceny budynków zabytkowych przysługuje 50-procentowa bonifikata (ich wartość to 2,636 mln zł).

Przedmiotem przetargu jest oddanie 9-hektarowej działki w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz ze sprzedażą stojących na niej budynków. Największym z nich jest wieloczłonowy budynek główny Zielonego Dworu, a pozostałymi dawne: przedszkole, internat, portiernia, magazyn, garaż i budynek gospodarczy.

Historyczna zabudowa wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków. Ochroną objęte są zwłaszcza: tzw. budynek „czerwony” (z końca XIX wieku), budynek główny Zielonego Dworu (1922-23), tzw. budynek „żółty”, budynek dawnej lodowni oraz założenia kompozycyjne ogrodu.

5 lat na przeprowadzenie remontu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na prowadzenie tam działalności usługowej w zakresie: zdrowia, edukacji, kultury, sportu, rekreacji, opieki społecznej.

Szukając rzetelnego kupca, miasto zabezpiecza się w dwojaki sposób. Wszyscy stający do przetargu muszą przedstawić opis sposobu i źródła finansowania inwestycji oraz dokumenty stwierdzające wiarygodność finansową. Ocena tej części będzie stanowić 40% całej oceny (60% to cena). Czyli niekoniecznie musi wygrać podmiot oferujący największe pieniądze.

Poza tym, potencjalni kupcy muszą się zobowiązać, że w ciągu 2 lat rozpoczną w tym miejscu inwestycję. A po 5 latach od dnia podpisania aktu notarialnego zakończone muszą być wszystkie prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wraz z rewitalizacją parku. Odbywać się one będą zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, grozić będą kary umowne. A rażące naruszenia umowy mogą skutkować jej rozwiązaniem.

Oferty można składać do 9 kwietnia. Wadium w wysokości 900 tys. zł trzeba wpłacić najpóźniej dzień wcześniej.

Ponad sto lat historii

Działający w tym miejscu dom dziecka zlikwidowano w 2012 r., gdy odchodzono już od prowadzenia tak dużych placówek tego typu. Miasto rozważało utworzenie tam Domu Pomocy Społecznej, ale uznano, że koszty remontu i dostosowania budynków do nowego celu byłyby wyższe niż przy budowie nowego obiektu. Dlatego Zielony Dwór od lat przygotowywano do zbycia.

Pierwsze zachowane do dziś zabudowania dworu przy ul. Walecznych 23 powstały pod koniec XIX wieku. Prowadzono tam Sanatorium Buchheide, a później Dom Opieki nad Dzieckiem „Diakonis”, cały czas rozbudowując kompleks. Jak podaje Marek Łuczak w książce „Szczecin Zdroje”, po wojnie dwór długo stał pusty. Dopiero w 1954 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Obrony Granic na Odrze i Nysie, utworzono w tym miejscu Dom Dziecka im. Adama Mickiewicza.