Te obrady trzeba było przenieść do większej sali. Ich temat wzbudził tak duże zainteresowanie, że oprócz radnych i urzędników swój udział zapowiedziało bardzo wiele osób ze świata sztuki oraz organizatorów imprez czy właścicieli księgarń i galerii. Ostatecznie ponad osiemdziesiąt osób uczestniczyło w posiedzeniu komisji ds. kultury, które odbyło się 4 listopada, a wielu szczecinian oglądało też internetowy streaming ze spotkania.

Zmniejszony skład komisji, aktywność wciąż duża

Po niedawnym odejściu z komisji ds. kultury radnych PO i Bezpartyjnych, jej skład zmniejszył się do sześciu osób. Mimo to przewodnicząca tego gremium, Edyta Łongiewska-Wijas, nie zamierza rezygnować z podejmowania kolejnych ważnych tematów, często do tej pory pomijanych i marginalizowanych. Możliwości pozyskania środków finansowych przez twórców indywidualnych, podmioty gospodarcze i inne na aktywność w sferze kultury i sztuki to kwestia, która niewątpliwie domagała się szerszego omówienia. Dobrze zatem, że temat ten został wybrany do dyskusji właśnie teraz, kiedy zbliża się termin uchwalenia budżetu miasta na kolejny rok kalendarzowy.

2 miliony rocznie na mecenat. Przodują działania muzyczne

Poniedziałkowe spotkanie było okazją, by dokładnie poznać zasady ubiegania się i kryteria przyznawania środków finansowych. Przedstawiła je Agata Stankiewicz, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecina, wyszczególniając różne formy finansowania aktywności w sferze kultury przez jej instytucję. Można było się dowiedzieć, że w ubiegłym roku na działania zdefiniowane jako Mecenat Kulturalny Miasta przeznaczono 2 miliony złotych, a rozdysponowanych zostało ponad 1,46 mln zł. Z tego ponad 892 tys. zł przekazano na pomysły ze sfery muzycznej - wydarzenia koncertowe, nagranie płyt czy materiały promocyjne np. wideoklipy. W tym roku (do 30 czerwca) przyznano 606 tys. zł i zawarto 29 umów. Wsparcie uzyskały takie inicjatywy, jak festiwal Szczecin Classic (projekt muzyczny Baltic Nepolis Orchestra), Szczecin Music Fest czy Akustyczeń, środki przeznaczono również na wydanie książek, katalogów, organizację wernisaży, jubileuszy artystycznych itp.

Nagrody i stypendia

Podczas posiedzenia przedstawiono zasady zgłaszania kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina, która jest finansowym wyróżnieniem w kwocie 40 tys. złotych oraz do Mecenasa Kultury. Stankiewicz informowała też o możliwości ubiegania się o stypendia twórcze (średnia wysokość 11 tys. zł), które są przyznawane od trzech lat w dziedzinach takich jak literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne i inne. Można się o nie ubiegać tylko raz w roku i mają charakter indywidualny.

Trzecia forma wsparcia, to stypendia artystyczne (średnia wysokość 2,5 tys. zł). Wnioski o ich przyznanie składają dyrektorzy szkół lub władze uczelni wyższych.

10 procent odrzuconych wniosków

- Część osób przychodzi do nas do wydziału z odpowiednim wyprzedzeniem, a to daje możliwość zaplanowania projektu i konsultacji na każdym etapie. Polecam tę ścieżkę wszystkim, którzy zamierzają się starać o dofinansowanie, bo to daje nam też możliwość lepszego poznania potrzeb artystów - mówiła Agata Stankiewicz. - Miasto nie finansuje projektów w całości, a dokonuje ich wsparcia, przy wykorzystaniu dostępnych środków. Nigdy nie jest ich tyle, by dla wszystkich wystarczyło, ale w ubiegłym roku odrzuconych zostało tylko około 10 procent wniosków – dodała.

Szansa na wsparcie inicjatywy obywatelskiej

Podczas spotkania mówiono także o  organizacjach pozarządowych, podejmujących inicjatywy kulturalne oraz Inkubatorze Kultury, który jest ośrodkiem powołanym do pomagania im w działalności. Wypowiadali się także pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego, działającego w Urzędzie Miasta. Jan Karpierz wskazał na to, że od ubiegłego roku można składać wnioski o realizację zadania publicznego w sferze kultury w ramach Inicjatywy Lokalnej.Dotychczas dofinansowano takie działania jak spotkania integracyjne, festyny czy stworzenie ogrodu sąsiedzkiego. Do końca tego roku w budżecie na ten cel zostało jeszcze 235 tys. zł.

– Co istotne wnioskujący otrzymują materiały i usługi potrzebne do realizacji inicjatywy, a nie pieniądze – mówi Karpierz.

Zwiększcie budżet na kulturę w tym mieście!

Wśród głosów ze strony środowisk twórców na pewno wyróżnił się swą wypowiedzią Dariusz Koronczewski - muzyk, znany z zespołu Camerata Nova. W swym emocjonalnym wystąpieniu wskazał na to, że tak naprawdę, to nie pieniądze są najważniejsze we wspieraniu artystów, a szacunek. Według niego, władze miasta i politycy często lekceważą twórców i nie doceniają tego jak kultura jest ważna dla rozwoju, a w Szczecinie nie ma odpowiedniej atmosfery dla działań twórczych.

- Wy, politycy, lubicie dużo mówić i obiecywać, ale nic z tego nie wynika. Zwiększcie budżet na kulturę w tym mieście , bo teraz to jest lipa - zakończył swoją wypowiedź.

Dyskusja wokół tej kwestii będzie zapewne częściowo kontynuowana także 18 listopada, podczas posiedzenia komisji dotyczącej polityki kulturalnej miasta.